Strzelnica U27

Zrób prezent sobie lub najbliższym. Kup voucher już teraz!

Polityka prywatności

I. Wstęp

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez Strzelnica U27 („U27"), danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez U27 ("Użytkownik").
2. W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów je wykorzystujemy, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy.
3. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych osobowych jest Strzelnica U27 z siedzibą
w 05-850 Ołtarzewie ul. Umiastowska 27, NIP 5271564065, telefon 888491333,
E-mail: biuro@u27.pl

III. Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych

1. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług w zakresie strzelectwa i działalności rekreacyjnej zgodnie z wymogami ustawy o broni i amunicji oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic określającego m.in. obowiązek prowadzenia książki rejestru pobytu na strzelnicy oraz zakres zamieszczonych w niej danych.
2. Ponadto U27 zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników uzyskane z monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników oraz innych osób przebywających na terenie strzelnicy oraz zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku.
3. Podstawą zbierania i przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika oraz niezbędność ich przetwarzania do wykonania usługi, odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz realizacji zamówień.
4. Warunkiem korzystania ze strzelnicy wynikającym z przepisów ustawy o broni i amunicji oraz rozporządzeń wykonawczych jest podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska oraz adresu lub (w przypadku osób posiadających pozwolenie na broń) imienia i nazwiska oraz numeru pozwolenia na broń i nazwę organu, który je wydał.

IV. Informacje dodatkowe

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie w jakim nie narusza to przepisów prawa.
2. U27 zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach (Internecie, prasie, telewizji) zarejestrowane podczas realizacji zawodów sportowych i innych imprez publicznych (zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza zgodnie z art. 81 ust.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
3. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.
4. Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa a dane zostaną udostępnione tylko w razie konieczności.
5. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważa, że w przypadku przetwarzania jego danych osobowych doszło do naruszenia przepisów.
7. Dane pozyskane przez U27 w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o broni i amunicji oraz rozporządzeń wykonawczych będą przetwarzane przez okres wymagany tymi przepisami.

Dziękujemy Klientom, którzy nam zaufali


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.