Strzelnica U27

Polityka prywatności

I. Wstęp

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez Strzelnica U27 („U27"), danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych przez U27 ("Użytkownik").
2. W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów je wykorzystujemy, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy.
3. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
4. Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

II. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych osobowych jest Strzelnica U27 z siedzibą
w 05-850 Ołtarzewie ul. Umiastowska 27, NIP 5271564065, telefon 888491333,
E-mail: biuro@u27.pl

III. Cel zbierania i przetwarzania danych osobowych

1. Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług w zakresie strzelectwa i działalności rekreacyjnej zgodnie z wymogami ustawy o broni i amunicji oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic określającego m.in. obowiązek prowadzenia książki rejestru pobytu na strzelnicy oraz zakres zamieszczonych w niej danych.
2. Ponadto U27 zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników uzyskane z monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników oraz innych osób przebywających na terenie strzelnicy oraz zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu lub innym naruszeniom porządku.
3. Podstawą zbierania i przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Użytkownika oraz niezbędność ich przetwarzania do wykonania usługi, odpowiedzi na zapytania ofertowe oraz realizacji zamówień.
4. Warunkiem korzystania ze strzelnicy wynikającym z przepisów ustawy o broni i amunicji oraz rozporządzeń wykonawczych jest podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska oraz adresu lub (w przypadku osób posiadających pozwolenie na broń) imienia i nazwiska oraz numeru pozwolenia na broń i nazwę organu, który je wydał.

IV. Informacje dodatkowe

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w zakresie w jakim nie narusza to przepisów prawa.
2. U27 zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach (Internecie, prasie, telewizji) zarejestrowane podczas realizacji zawodów sportowych i innych imprez publicznych (zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza zgodnie z art. 81 ust.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
3. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.
4. Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa a dane zostaną udostępnione tylko w razie konieczności.
5. Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważa, że w przypadku przetwarzania jego danych osobowych doszło do naruszenia przepisów.
7. Dane pozyskane przez U27 w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o broni i amunicji oraz rozporządzeń wykonawczych będą przetwarzane przez okres wymagany tymi przepisami.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej” mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie strzelnicy rekreacyjnej oraz utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez okres 2 lata od dnia uzyskania płatności ostatecznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.